Autismespektrumforstyrrelser

Spektret af autismeforstyrrelser går fra lettere grader af autismeforstyrrelse over Aspergers syndrom til svær klassisk infantil autisme. Tilstandene er medfødte, primært arveligt betingede og er til stede fra ganske tidlig alder afhængig af handikappets sværhedsgrad.

Diagnostiske kriterier er:
1. Afvigelser i det sociale samspil
2. Afvigelser mhp. verbal og nonverbal kommunikation samt
3. Afvigende, stereotyp adfærd.

Afvigelserne i det sociale samspil giver vanskeligheder ved at forstå livet mellem mennesker. Barnet med autisme har manglende empati (indlevelsesevne) samt evne til at forestille sig andre menneskers tanker og følelser. Det kan således have svært ved at aflæse et menneskes sindstilstand og en stemning i en social gruppe. Mange børn med autisme kan opfattes som levende i en glasklokke.
Vanskeligheder med verbal og nonverbal kommunikation skyldes afvigende eller manglende sprogudvikling, ofte præget af ekko- eller palilali samt manglende brug af pronominer. Mange børn med autisme udvikler intet sprog overhovedet. Nonverbalt har børnene svært ved at aflæse ansigtsudtryk.
Den afvigende adfærd er karakteriseret ved stereotyp, vanebunden, måske endda ritualiseret adfærd. Ved frustration og for store uplanlagte omvæltninger kan ses kraftige reaktioner i form af raseri og selvskadende adfærd.
70% af børn med klassisk infantil autisme har komorbiditet i form af varierende grader af mental retardering. I øvrigt ses hyppigt komorbiditet i form af Tourettes syndrom, ADHD, OCD samt psykoser og depression (især i ungdomsårene).
Aspergers syndrom er karakteriseret ved de samme fundamentale vanskeligheder, som ses ved infantil autisme. Dog er patienten normalt til godt begavet (målt på en intelligenstest), og der ses normal sprogudvikling, dog ofte med et noget aparte præg. Endvidere ses særinteresser, hvor barnet helt monomant dyrker en interesse og tilsidesætter alt andet (f.eks. computere, togafgangstider, middelaldermønter etc.). Af omverdenen vil børn og unge med Aspergers syndrom ofte blive opfattet som nørder præget af gammelklogt, lidt kancelliagtigt sprog og tillige motoriske vanskeligheder.
Differentialdiagnoser er OCD, over for klassisk infantil autisme endvidere mental retardering.